The Elder Scrolls Lore – Díl 3.

V posledním díle jsme uzavřeli mýtus o stvoření a dnes se podíváme na počátek doby merethické. Nejprve si vysvětlíme, jak vůbec toto označení vzniklo. Pokud slovo merethic přeložíme z jazyka starých nordských učenců, lze za jeho ekvivalent považovat slovo „elfská“. Z toho tedy plyne označení „doba elfská“. Nyní něco k datování. Linie času se v merethické době odpočítává zpětně. Jako „rok nula“ této éry se tedy považuje rok 2500, během kterého byla vystavěna struktura, známá jako „Adamantine tower“. Kdo a za jakým účelem tuto věž postavil není přesně známo a historikové Tamrielu se v tomto faktu rozcházejí. Dále se datování této doby rozděluje na tři hlavní období a sice na merethickou dobu rannou, střední a pozdní. Nejprve si tedy popíšeme dobu rannou.

Raná doba merethická.

Na počátku této doby se národy Aldmeris, Atmory a Yokudy o Tamriel a jeho okolní ostrovy nijak nezajímají a své aktivity soustřeďují do okolí svých kontinentů. Tamriel a okolní ostrovy v této době obývají hlavně rasy „beastman“, které v dnešní době známe jako Argoniany, Khajiity, Sloady a Dreughy.

Střední doba merethická.

Jako počátek se obecně považuje exodus rasy Aldmer z jejich domoviny Aldmeris na ostrovy v blízkosti Tamrielu. Proč k tomuto exodu došlo není dodnes známo a existují rozdílné teorie, co ve skutečnosti bylo důvodem tohoto exodu.

Asi nejzajímavější z teorií je myšlenka, ve které Aldmeris leží na Summerset Isles. Aldmeris není chápán jako kontinent, stát či říše, ale jako myšlenka sjednocení celé rasy Mer a naprosté rovnoprávnosti mezi jedinci této rasy. Je pochopitelné, že tento myšlenkový proud naprosto selhal a pád této myšlenky nejspíš doprovázely střety mezi zástupci jednotlivých stran a bylo prolito mnoho krve.

Zde si dovolím přidat svůj názor. Tuto teorii bych považoval jako jednu z nejpravděpodobnějších, i když není mezi obyvateli Nirnu známá. Jak popíši o pár řádků níže, bude se říše Aldmer postupně rozpadat a vzniknou tak nové národy Bosmer, Chimer, Dwemer a Falmer. Je tedy s přihlédnutím na povahu Aldmer vcelku logické, že toto roztříštění jedné velké rasy a říše považovali za obrovské selhání a vytvořili tak mýtus o „exodu“ z Aldmerisu na Summerset isles. Co ovšem nesedí je datování exodu. Pokud myšlenka Aldmerisu ztroskotala někde na konci střední doby meretické, proč je zmiňována již na jejím počátku. Odpověd je vcelku jednoduchá. Je dost pravděpodobné, že Aldmer (v té době již Altmer) datování a tím historii značně pozměnili a záměrné přepsali právě z důvodu zahanbení, které pociťovali, když k rozpadu Aldmeris došlo. Pokud se na tento fakt podíváme z pohledu historika, jediné záznamy které máme po ruce jsou záznamy právě Altmer a k jejich verzi neexistuje psaná a ověřená alternativa.

Další neméně zajímavou teorií je myšlenka, že Aldmeris byl obrovským městem, které se v určitém okamžiku vzneslo z Nirnu do Mundusu a zde setrvává do doby, než bude rasa Mer sjednocena aby se mohla vrátit do své domoviny. Aldmer, kteři během tohoto povznesení nebyli hodni povznesení tak byli nuceni hledat nový domov a vydali se proto směrem k Tamrielu. Poslední a vcelku klasickou teorií je, že Aldmeris v určitý okamžik postihl hněv bohů a celý kontinent byl potopen hluboko do moře. Aldmer, kteří tento trest přežili vystavěli lodě a přeplavili se na okolní ostrovy Tamrielu.

Co lze považovat za fakt je, že po tomto exodu si Aldmer začínají říkat Altmer a zakládají novou říši. Během rozšiřování řiše v rámci Summerset isles předávají Altmer své znalosti ochotným rasám beastmanů, kteří je tak začínají vnímat jako bohy, popřípadě jsou beastmani, kteří se nechtějí vzdát svých starých tradic, zatlačováni do džunglí, hor a bažin. Jako symbol síly a schopností Altmer je v hlavním městě vystavěna takzvaná Crystal Tower, ve které jsou shromažďovány veškeré znalosti rasy Altmer. V určitý moment ovšem dochází ve společnosti Altmer k myšlenkovému rozkolu a vznikají dvě frakce. První, početnější frakce přechází od uctívání svých předků jako celku, k uctívání těch pouze nejvýše postavených, v dnešní době známých jako Eight divines. S tímto krokem nesouhlasí hrstka Altmer vedená několika stařešinami a odcházejí ze Summerset isles a zakládají malou komunitu známou jako Psijjiic Order. Po kompletním obsazení Summerset isles je vysláno několik průzkumných expedic s cílem kolonizovat Tamriel a jeho okolní ostrovy. Během těchto průzkumných misí je znovuobjevena Adamantine tower klanem Direnni, kteří zde následně zakládají svůj domov a pokládají první základy říše, ze které později vzniká rasa a říše Bretonů. Mezi další kolonizační úspěchy se řadí zakládání měst v hlubokých lesích Valenwoodu, kolonizace úrodných nížin v dněšním centrálním Cyrodilu a následná stavba White Gold tower, či kolonizace severních zemí dnes známých jako Skyrim. Je vhodné také zmínit četné průzkumné plavby vedené průzkumníkem Torvalem, který zmapoval v té době velmi vzdálená místa, jako je například Vvanderfell. Mágové Altmer zde následně vystavěli velké množství magických věží, zakládajíc tak známá města Tel Aruhn a Tel Mora. Je tedy vidět, že říše a kolonie Altmer byly v této době velmi rozsáhlé. Velká vzdálenost od centra říše na Summerset Isles ovšem vedla k postupné tvorbě rozdílných nazorů. Tyto malé roztržky mezi koloniemi nakovec vedly k rozpadu říše, během které vzniklo několik nových národů.

První kolonií, která se od říše Altmer odtrhla byly městské státy na území centrálního Cyrodilu. Právě díky značné vzdálenosti a nepřístupnosti centrálního Cyrodilu se společenství Altmer, která tato území obývala utvářela značně odlišně. Nakonec byli tito elfové tak rozdílní, že se rozhodli vyhlásit nezávislost na říši Altmer a od této chvíle jsou známí jako Ayleid. Ayleid byl velmi schopný národ. Jejich znalosti magie a historie dokonce převyšovaly znalosti magie učenců na Summerset Isles. Hlavním směrem, kterým se jejich výzkum ubíral byl Oblivion, komunikace s Daedrami, paktování s daedrickými princi a využívání daedrických sluhů. Ayleid jsou proto považováni za tvůrce magické školy vyvolávání a dá se o nich prohlásit, že jsou zástupci „zlých“ elfů.

Vyhlášením samostatnosti Ayleid se tak uzavírá střední doba merethická. V době pozdní pokračuje pozvolný rozpad říše Altmer a utvářejí se tak nové samostatné národy elfů a přichází rasa Nede z Atmory. O tom si, ale povíme až příště.