Nord – informace v kostce

| 20.11.2013 │ Lore

Skyrim

 

Skyrim je oblast je nejsevernější část Tamrielu, chladná a hornatá. Této oblasti se též říká Staré království, Mereth nebo též Země otců.  V současné době je obýváno lidskou rasou Nordů, kteří nahradili zde dříve sídlící Elfy.

Severní pobřeží Skyrimu je omýváno vodami Moře duchů. Na východě je Skyrim oddělen od Morrowindu pohořím Velothi, na jihu jej oddělují od Cyrodiilu Jerallské hory a na západě je Skyrim oddělen od sousední oblasti High Rock Druadachským pohořím.  Skyrim je tedy oblast oddělená od zbytku Tamrielu vysokými pohořími, v nichž lze nalézt čtyři z pěti nejvyšších hor tohoto kontinentu (pátou je Rudá hora v Morrowindu na ostrově Vvardenfell).

Klima v severním Skyrimu je chladnější, kdy mnoho zdejších oblastí pokrývá trvale sníh. Jižní polovina Skyrimu je mnohem mírnější a přívětivější než severní. Biotopy Skyrimu jsou rozmanité, jsou zde zastoupeny jak travnaté roviny podobné tundrám, tak jehličnaté i smíšené lesy a horské skalnaté regiony. I přes chladné podnebí zde roste mnoho druhů rostlin, lze zde nalézt mnoho bylin, které se používají k výrobě různých elixírů, různé druhy hub a podobně. Významnou rostlinou je Tundrová bavlna, která se používá k výrobě látek na oděvy, ale má využití i k jiným účelům, roste převážně západně od Whiterunu. Ze zemědělských plodin je pěstována například pšenice. I přes chladné podnebí ve Skyrimu žije také značné množství druhů zvířat, z nichž některá jsou velice nebezpečná. Žijí zde například Horkeři, kteří jsou podobní mrožům a vyskytují se jak na pobřeží Moře duchů, tak i na ostrově Solstheim. Ve vnitrozemí lze potkat ledové vlky, mamuty, velké losy, šavlozubé tygry a rovněž drobnější lišky, hlodavce a další druhy. Zajímavostí je existence Ledových přízraků, Hagraven, což jsou jacísi kříženci čarodějnic a ptáků s magickými schopnostmi a další bytosti, a draků, kteří vymizeli až na přelomu Druhé a Třetí éry za dob Tibera Septima, tudíž až po ději Elder Scroll online (nezmizeli ale navždy, jak někteří vědí).

 

Obyvatelé Skyrimu

 

Hlavními obyvateli Skyrimu, z pohledu humanoidních ras, jsou zástupci lidské rasy, kteří jsou nazýváni Nordi. Rasa Nordů, jejich jméno je odvozeno od severu –  tedy seveřané, jsou tvrdí lidé s výjimečnou schopností odolávat mrazu a chladu. Postavou patří mezi nejmohutnější z ras lidí a elfů na Tamrielu. Mezi Nordy převládá velmi světlá pleť a blonďaté vlasy a jsou pro ně typické ostře řezané a pochmurné obličeje. Oblečení chodí do zvířecích kůží a bavlněných oděvů, u válečníků se lze setkat s kovovým brněním a helmami s rohy. Oblíbenou zábavou je zpěv a pití medoviny. Jedná se též o obávané a silné válečníky, snažící se neustále rozvíjet své válečné umění. Kromě válečnictví jsou však rovněž vynikajícími námořníky a obchodníky. Sami sebe považují za bojovníky a nájezdníky, ale i přes to jsou poměrně tolerantní k cizincům, kteří jejich domovinu navštíví. Jen Elfové se mohou tu a tam setkat s jistou nevraživostí, která má kořeny v dávné minulosti.

 

Původ

 

Nordi pocházejí ze severněji položeného kontinentu zvaného Atmora, což je nejsevernější známé místo ve světě Nirnu. Název Atmora je zkomolenina slova Altmora, což je slovo z jazyka Ehlnofex, pradávného jazyka, a znamená Starý les (v angličtině Elder wood, bezový les to zřejmě nebude…). V legendách se praví, že Atmora byla kdysi zelená a prosperující země, dokud nedošlo k zamrznutí celého kontinentu, který se stal nehostinnou planinou, což vedlo následně k občanské válce a útěku části populace na jih v Merethické době a během První éry. Ostatně legendy též tvrdí, že první lidé na Tamriel přišli právně z Atmory a jejich potomky jsou jak Nordi,  Imperiálové, tak i Bretonci. Tito první lidé přišli ještě před Ysgramorem a jeho pěti sty spolubojovníky.  Kdo byl Ysgramor? Ysgramor byl vůdce Nord statueAtmořanů, kteří se během občanské války v Atmoře vydali na jih a dopluli k pobřeží Skyrimu a to do patrně do Hsaarikovi Hlavy, nedaleko dnešního Winterholdu a to v pozdní fázi Merethické doby, kdy například u sousedních Dunmerů končí Velothijská vznešená kultura. Ysgramorův příchod je označován jako poslední invaze Atmořanů na Tamriel . Zemi, kde přistáli, pojmenovali Mereth a to podle elfů, kteří tvořili na Tamrielu většinu obyvatel. V nově obsazené zemi však nebyli sami, již zde žila rasa Sněžných elfů, se kterými však Atmořané žili po dlouhou dobu v koexistenci, dokud si Sněžní elfové  neuvědomili, že kolonisté z Atmory příliš rychle expandují a stávají se hrozbou. Sněžní elfové se rozhodli zastavit expanzi Atmořanů stůj co stůj a napadli Atmorské město zvané Saarthal, jehož obyvatele vyhladili, ruiny tohoto města jsou patrné dodnes jižně od Winterholdu. Vybití Saarthalu je známé pod jménem Noc slz. Po vyplenění Saarthalu nastala v Merethu genocida Atmořanů. Ysgramorovi a jeho dvěma synům se podařilo uprchnout zpět do Atmory, kde vyprávěl o tom, co se v zemi Mereth stalo. Podařilo se mu shromáždit pět set bojovníků, kterým se dnes říká Pět set společníků, a vrátil se do Merethu, kde v touze po pomstě zabíjeli každého elfa, na kterého narazili. Jak si probíjeli cestu Merethem, zakládali nová města a čistili zem pro osadníky. Ysgramor se svou družinou Sněžné elfy téměř vyhladil, ti kteří přežili, uprchli na ostrov Solstheim vedeni Sněžným princem. Na ostrově se naposledy postavili Ysgramorovi v bitvě o Moesring, kde byl vůdce elfů, Sněžný princ, neočekávaně zabit dvanáctiletou dívkou. Jakmile Sněžný princ padl, elfové se rozutekli a ti kteří zůstali, padli v boji. Tímto skončila válka mezi Atmořany a Sněžnými elfy. Hrdinný boj Ysgramora a jeho společníků se stal vzorem pro pozdější nordickou kulturu. Z Atmořanů v Merethu se následně stávají Nordi, kteří přejmenují svůj domov na Skyrim (Okraj oblohy). Název Mereth  (lze snad přeložit jako Země elfů) zřejmě po válce s elfy nebyl přijatelný. Zde bych chtěl dodat, že Ysgramor a jeho příjezd nebyl naprosto poslední návštěvou z Atmory. Úplně poslední byly dvě lodě připluvší v roce 1E 68, jejichž posádku však tvořily jen mrtvoly. K těmto lodím ani její posádce však není nic známo. Zrod Nordů, potomků Atmořanů, lze snad přiřadit k vládě prvního Nordického krále Haralda, který sjednotil lid Skyrimu pod jednu vládu a vládl od roku 1E 143-221. Samozřejmě se jednalo o potomka Ysgramora a stejně jako jeho předek, nebyl přítelem Sněžných elfů, jejichž poslední zbytek vyhnal ze Skyrimu roku 1E 143 (čímž patrně započala jeho vláda a sjednocení země).

Historie

O Nordech jako takových lze tedy hovořit až od prvního, respektive druhého století První éry. Za vlády krále Haralda bylo založeno tzv. Setkání (Moot –  v původním Anglosaském významu), na němž se setkali představitelé všech držav Skyrimu, Jarlové, a zvolili si Velekrále Skyrimu (High king of Skyrim) pocházejícího z královské rodiny, tedy z rodu Ysgramora. Král Harald vládl 78 let a poté byl zvolen na trůn jeho syn Hjalmer, který však nečekaně zemřel v roce 1E 22, kdy byl zvolen a potvrzen druhý syn Haraldův, Vrage Nadaný. Nutno dodat, že Harald je oba přežil.

Medium Nord armorKrál Vrage stál na počátku velké expanze za hranice Skyrimu, kdy Nordi obsadili jak dnešní High Rock, tak celý Morrowind a na těchto územích vzniklo První nordské císařství. Rozpad tohoto císařství je datován do roku 1E 369, kdy umírá poslední z linie Ysgramorovců, král Borgas zabitý Bosmery při tzv. Divokém lovu, kdy se Bosmeři přemění na divoké bestie a takto změněni útočí na cíl, toto je speciální magická dovednost všech Bosmerů a Bosmeři si za cíl svého útoku vytyčili právě Borgase,který podporoval Alessianský řád, který v té době byl nepřítelem Valenwoodu a Bosmerů.

Smrtí posledního přímého potomka královského rodu nastal rozkol, občanská válka známá jako Válka o následnictví. Setkání nebylo schopno ustanovit nového krále. Nordské císařství přišlo o High Rock  a Morrowind a Skyrim se rozpadl na dvě království.  Válka o následnictví skončila v roce 1E 420 Smlouvou náčelníků, která ujednala, že Setkání bude svoláno pouze tehdy, když král zemře bez dědiců, tedy že následnictví přechází z otce na syna bez volby krále. V roce 1E 700 se Nordi pokusili znovu dobýt Morrowind, ale byli odraženi společnou silou Chimerů a Dwemerů.

Po odražení Nordické invaze do Morrowindu se jeden z tzv. Jazyků (Tongues), válečníků ovládajících Thu´um – slova (Výkřiky/Shouts) z jazyka Draků (původ v dračích válkách o kterých více níže), Jurgen Windcaller, prožil sedm let v mediaci, kdy přemítal o tom, jak mohl Thu´um ve válce s Chimery a Dwemery selhat  a proč Nordi prohráli bitvu u Rudé hory v Morrowindu. Na konci meditací a rozjímání došel k závěru, že bohové potrestali Nordy používající Thu ´um, pro arogantní zneužívání tohoto daru. Zjistil, že užívání Thu´umu má být užíváno k poctění bohů, nikoliv pro získání slávy smrtelného jedince. Po tomto zjištění si zvolil mlčení a vrátil se mezi lidi. Tehdy se zrodila Cesta Hlasu (Way of the Voice). Jurgen se snažil  šířit své myšlenky mezi obyčejné Nordy a hlavně mezi ostatními Jazyky, jeho učení však nebylo přijato dobře a byl vyzván  k souboji sedmnácti Jazyky, kteří se s nim utkali, aby mu ukázali, že užívání Thu´umu  k míru a k hledání vnitřní rovnováhy je nesmysl. Jurgen proti nim stál po tři dny a odolal všem Výkřikům svých protivníků, kterří se nakonec zcela vyčerpali. Díky tomuto souboji Jazyky  uznali jeho moudrost a zkušenost a následovali Jurgena na nejvyšší místo Skyrimu Chřtán světa (Throat of the Wolrd), které si Jurgen zvolil za svůj nový domov a zasvětil zde život studii Cestě Hlasu jakožto filozofii míru a vnitřní rovnováhy. Ostatní, kteří jej následovali, se nazývají Šedovousí (Greybeards). Po smrti byl Jurgen pohřben v mohyle Ustengrav.

Od doby Jurgena a porážce v Morrowindu běžel patrně život ve Skyrimu poměrně v poklidu po dva tisíce let až do Akavirské invaze v roce 1E 2703, která Nordy a celý Tamriel překvapila, kdy Akavirijské invazní síly se podařilo spojeným armádám Cyrodiilu porazit v bitvě o Pale Pass a to pod vedením Remana Cyrodiila, který poté založil druhé Císařsví Cyrodiilu a též dynastii Remanovců. Nordi ze Skyrimu byli Akaviriijci vedenými Dračími strážci převálcováni a tak se následně v bitvě o Pale Pass připojili k Remanovi. Do této doby se též řadí vznik Čepelí, císařské gardy, která nese odkaz Dračích strážců z Akaviru.

Na začátku Druhé éry o Nordech toho mnoho nevíme, patrně nadále podporovali Impérium pod vedením Potentáta Versidea Shae, který nechal zavraždit císaře Remana IIII a který byl zavražděn na objednávku svého syna Dunmerským Morag Tongem v roce 2E 324. Po něm vládl jeho sny Savirien-Chorak, který byl zcela náhodou rovněž na objednávku i se všemi svými dědici zavražděn v roce 2E 430, kdy končí Druhé Císařství a začíná období Interregna. Poté již v roce 2E 583 začíná naše doba. V této době již Nordům vládne Jorunn Král-Básník, který byl zvolen králem po porážce opětovně útočících Akavirijců, které porazil na území Morrowindu, u Kamených vodopádů (lokalita v MMO), společně s Dunmery a Almalexií, přičemž bitva byla vyhrána hlavně díky jednotce Argoniánů, vedených třemi válečnými mágy (že by tato společná bitva byla předzvěstí aliance?).

 

 

Víra

 

Původní vírou Atmořanů, předků Nordů, bylo uctívání zvířecích božstev. Uctívali jestřába, vlka, hada, sovu, velrybu, medvěda, lišku a draka. Tato božstva byla uctívána v podobě totemů, kdy zvířecí bohové jsou pravděpodobně pouze jiným výkladem Aeder zvaných Divines (bohů). Hlavním kultem Atmořanů byl Dračí kult, přičemž drak byl hlavním zvířecím bohem (hlavou tohoto zvířecího pantheonu). Jelikož v Atmoře i na Tamrielu žili draci v hojných počtech, byli uctíváni jako žijící bohové, přičemž drak Alduin byl uctíván jako hlavní – Alduin by mělo být jméno Akatoshe, který je vůdcem Divines a bývá tenž nazýván Dračím bohem času. Co se týče draků, tak ty tato víra Atmořanů těšila, jelikož sami sebe považovali za nadřazené rasám lidí a elfů, tedy vládu nad lidmi brali jako něco samozřejmého. Draci sice na sebe vzali role uctívaných bohů, avšak skutečnou vládu nad lidmi přenechali dračím kněžím, kteří však byli k drakům povinováni absolutní poslušností. Tito dračí kněží pak lidem vládli téměř jako skuteční králové, tvořili zákony a udržovali mír mezi lidmi a draky. Bohužel jak to tak bývá, dračí kněží, kteří byli opilí mocí, vládli velice tvrdě, jejich vlády byly zmítány korupcí a zotročováním lidí. To samozřejmě vedlo k povstání a válce.

Dračí války, tak je nazýváno povstání Atmořanů v Merethu (Skyrimu). Tyto se odehrály v Merethické době a to zřejmě někdy návratem Ysgramora a nástupem krále Haralda na trůn. Nikde jsem nenalezl, žádné pořádné zasazení
nord symboldo časové osy. Jak je asi každému jasné, lidé by draky nikdy neporazili. To ale změnil zásah Aeder, zejména Kyne, která poslala do Merethu draka jménem Paarthurnax, aby pomohl lidstvu. Paarthurnax musel zradit vlastní druh a svého pána Alduina. Právě tento drak naučil Atmořany Thu´um a vytvořil první lidské bojovníky zvané Jazyky (tongues), kteří ovládali Thu´um a magická slova dračího jazyka. Thu´um lze přeložit jako dračí výkřik. Toto umění je též nazýváno síla hlasu. K povstání lidí a Paarthurnaxovi se dále připojilo ještě několik dalších draků. Lidé sami na základě znalostí od dračích přeběhlíků vytvořili jeden výkřik, nazvaný Trhač draků (dragonrend). Této Výkřik byl stvořen jen a jen díky nenávisti k drakům a jejich tyranské vládě. Tento výkřik dokáže draka omráčit. Válka dosáhla vrcholu, když tři Jazykové Hakon Jednooký, Felldir Starý a Gromlaith Zlatý jílec (žena) bojovali se samotným Alduinem na vrcholku Chřtánu světa. Alduina zabít nedokázali, avšak po té, co drak zabil Gromlaith a Hakon byl zraněn, použil Felldir Starý svitek a vyhostil Alduina mimo Mundus, dnešní řečí můžeme říci, že ho uvěznil v časoprostoru (ale ne navždy). Po konci dračích válek byli draci téměř vyhubeni, přeživší se stáhli do ústraní. Dračí kněží byli rovněž rozehnáni, ti kteří přežili, pohřbili padlé draky v dračích hrobkách s vírou, že se Alduin jednou navrátí a tito draci opět povstanou. Zajímavostí je, že Paarthurmax se uchýlil na Chřtán světa, kde meditoval a později se spojil s Jurgenem Windcallerem a dokonce se stal hlavním mistrem Šedovousých.  Paarthurmax stále žije.

Dračí války tedy zahýbaly s vírou Atmořanů, kteří se později stali Nordy. Dračí kult zmizel a do popředí se vrátila víra v Aedry, nyní už ne v podobě zvířecích bohů, ale jako tzv. Nodrický Pantehon, do kterého patří:

Shor – Bůh podsvětí, Král bohů. Shor je jiné jméno pro Lorkhana. Byl manželem Kyne a vládcem a stvořitelem Sovngardu, což je v podstatě obdoba Vallhally. Jedná se o mrtvého boha, jehož srdce po jeho smrti bylo ukryto v Rudé hoře v Morrowindu. Pokud Nord padne v bitvě, jeho duše putuje do Sovngardu, kde rekové pijí a hodují v Hale Udatnosti a to do té doby, než budou moci naposledy vyjet se samotným Shorem.

Kyne – Bohyně bouří, Nebeská bohyně, vdova po Shorovi, jinak její jméno je variantou jména Kynareth. Často bývá nazývána Matkou lidí a Nordové věří, že jsou jejími dětmi a byli stvořeni větry ze Chřtánu světa. Proto o sobě často mluví jako o Nebeských dětech (toto je v kontrastu s tím, že jejich předci přišli z Atmory, ne vždy se historie a víra sejdou na jedné cestě…).

Akatosh – Dračí bůh času, zaměňován nesprávně s Alduinem –  Pojídačem světa, Bohem ničitelem. Učenci spekulují, že se jedná pouze o jiné jméno Akatoshe, avšak Akatoshovi se jen podobá, jelikož Akatosh se objevuje ve formě draka, je označován jako otec draků. Této podobnosti využil drak Alduin ještě za svého pobytu v Nirnu a sám sebe prohlašoval za Akatoshova prvorozeného. Do pantheonu však zcela logicky patří Akatosh, když zmateně pod jménem Alduin.

Tsun – Bůh zkoušek, štítonoš Shorův, bratr boha Stuhna. Samotným Shorem byl vyslán do Sovngardu, aby bránil most z velrybích kostí vedoucí do Haly Udatnosti. Do haly pustí každého, kdo jej dokáže porazit v boji.

Dibella – Bohyně krásy, má mnoho rozličných kultů věnovaných ženám, umění a erotice

Mara – Bohyně lásky, služebná Kyne. Jedná se o univerzální bohyni.

Stuhn – Bůh výkupného, rovněž štítonoš Shorův, jako jeho bratr Tsun. Ukázal lidem, jaké výhody skýtá braní válečných zajatců.

 Jhunal – Bůh run, patron jazyka otců a matematiky. Znám též jako Julianos. Později upadl v zapomnění.

 

Dragonborn

 

 Dragonborn, nebo-li Dovahkiin, je smrtelník narozený s duší a krví draka. Stejně tak jako draci, tak i Dragonborn dokáže absorbovat do sebe duši zabitého draka a tak získávat znalosti Thu´umu. Jedná se o požehnání od Akatoshe. Díky tomu, že jde v podstatě o draka v lidském těle, je takový jedinec schopný učit se slova Thu´umu velice rychle. Nejedná se však o příslušníka Jazyků, kteří ovládli schopnost používat Thu´mu dříve, než světlo světa spatřil první Dragonborn a též se nemusí jednat o Norda. Prvním byla Alessia, nedická otrokyně požehnaná Akatoshem (Nedicové byli lidé žijící na území Cyrodillu před první érou). Podle legendy se Akatosh slitoval nad Nedickou populací a vzal trochu krve ze svého srdce a požehnal touto krví Alessiu, která poté vedla vzpouru proti Alyidské vládě (elfové), která byla poražena a bylo založeno První císařství. Pohybujeme se v roce 1E 242-243. Císaři z Alessianiny krve byli povětšinou též Dragonborni a od její doby si předávali Amulet králů, který mohl nosit jen člen jejího rodu. Vytvoření Dragonbornů nebylo pravděpodobně cíleno jen z lítosti Akatoshe nad zotročeným lidem, ale má kořeny v Proroctví o Dragonbornovi pochází již z jednoho Starého svitku a předjímá návrat Alduina do Nirnu a jeho s střet s posledním Dragonbornem.

 

Společnost

 

Lidé ve Skyrimu žijí jak v opevněných městech, tak též na venkově  na samotách či malých vesnicích. Skyrim je od dob První éry rozdělen do devíti držav: Haafingar, Hjaalmarch, The Pale, Winterhold, Eastmarch, The Rift, Whiterun, Falkreath a The Reach. Každé z držav vládne Jarl. Jarlové volí krále na tzv. Setkání. Jarlové mají své Nord Guild Buildingpevnosti, své vojáky a jsou v podstatě obdobou lenních pánů. Mezi Nordy dále naleznete válečníky, zemědělce, obchodníky, řemeslníky i lovce.

Aby se Nord stal právoplatným občanem, musí v mládí vykonat cestu do hor, tam přežít několik týdnů a navíc lovit Ledové přízraky, na důkaz své statečnosti. Dětem jsou vybírána jména na základě znamení a jsou dávána při zvláštní ceremonii. Vše špatné je přisuzováno Snežným elfům a nebo Famerům – Falmeři jsou v podstatě zmutovaní Sněžní elfové, nazývají se též Zrazení a žijí ve starých Dwemerských systémech pod Skyrimem. K mutaci přišli doslova jako slepý k houslím a to když ještě jako Sněžní elfové, po porážce Sněžného prince, přišli požádat o pomoc Dwemery. Dwemeři jim ale pomohli jen ke slepotě a s tím snad spojené degeneraci.

Jak už bylo řečeno výše, Nordi jsou velice bojovná rasa lidí, ženy i muži touží po smrti v boji, aby mohli poté slavit v síních Sovngardu. Pro Norda je podstatné jak zemře, nikoli to, jak žil. Nordští bojovníci se celý život snaží ve svém bojovém umění zlepšit.  Obecně se uznávají hrdinské činy, o kterých se pak zpívají písně a vypráví příběhy. Nordi však též dokážou ocenit statečnost nepřítele.

 

Skaalové

 

Skaalové jsou izolovaný kmen žijící na ostrově Solstheim a to ve stejnojmenné vesnici. Jedná se o malý kmen čítající méně než sto jedinců. Mají svého náčelníka, mají svého Prvního lovce, který vede lov a o ochranu vesnice proti magii se stará šaman, který je také střeží důležitá tajemství. Dále se od Nordů na pevnině liší svou vírou, která je naprosto odlišná od všech ostatních náboženství Tamrielu. Skaalové totiž uctívají jen Všehotvůrce a který může mít mnoho podob. Věří navíc na reinkarnaci duší. Skaalové se snaží žít v souladu s přírodou a též mají posvátná zvířata – vlka a medvěda. Jsou velmi přátelští a pohostinní. Původem jsou to potomci Nordů, kteří na Solstheimu sloužili Dračímu kultu.

final

 

 

 1. Autor: Aidam | Přidáno: 20.11.2013, 08:15

  Moc pěkný článek, děkuji 😉

 2. Autor: lordrek | Přidáno: 20.11.2013, 11:59

  Konečne človek vie za čo bude hrať :-), aj sa to dobre číta

 3. Autor: NIAU | Přidáno: 21.11.2013, 01:22

  Hodně dobrý, Ebonheart byl můj favorit a nyní se to jen potvrdilo 🙂

 4. Autor: pelargius | Přidáno: 21.11.2013, 05:43

  Miluji tu zasněženou zemi, ale místní obyvatelstvo mi přijde až příliš primitivní, o to víc, když jsem si přečetl tenhle (mimochodem velice povedený 🙂 ) článek. Až moc mi připomínají Vikingy, a ti nebyli nic víc, než vraždící tupé stroje na zabíjení. No nevadí. Skyrim je zřejmě nejkrásnější země v Tamrielu, tedy alespoň pro mě, neboť miluji hory. Jen škoda těch Nordů. Jo, to za časů Sněžných elfů to tam mohlo být docela pěkné 😀

 5. Autor: lordrek | Přidáno: 21.11.2013, 06:49

  Tak to má byť Nordi prijdu vysekajú čo im stojí v ceste a je to, presne takto si to predstavujem 🙂 Čo tam nejaké snežné cingerlátko má pobehovať po Skyrime :-)!

 6. Autor: Elder | Přidáno: 21.11.2013, 07:42

  Díky za pochvalu, jen bych Vás chtěl požádat, kdyby někdo našel nějakou chybu nebo nesrovnalost, napište mi na forku 😀

  Jinak Nordi jsou kopie Vikingů snad se vším všudy, chování, rituály, náboženství, architektura… prostě Vikingové 😀

 7. Autor: ray111 | Přidáno: 14.2.2014, 13:57

  len by som poznamenal ze veta „draků, kteří vymizeli až na přelomu Druhé a Třetí éry za dob Tibera Septima, tudíž až po ději Elder Scroll online (nezmizeli ale navždy, jak někteří vědí).“ nie je uplne v poriadku.

  ti co hrali skyrim si pametaju na dialog medzi strazami po tom, co skolis prveho draka:
  „I’ve never heard of Tiber Septim killing any dragons.“
  „That’s because there weren’t any back then, idiot. They’re coming back for the first time in… forever!“

  Takze by som povedal ze za dob Tibera Septima uz draci hodne dlho neboli.

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0