Imperiálové – informace v kostce

| 3.3.2014 │ Článek| Lore

Dnes vám přinášíme článek o rase Imperiálů. Jedná se o poslední článek ze série článků o hratelných rasách. První článek o Temných elfech vyšel 12.11.2013, tedy téměř před čtyřmi měsíci. Doufáme, že se vám články líbily a budete nám i nadále věnovat pozornost.

Cyrodiil

 

Cyrodiil je též znám jako Císařská provincie. Nachází se ve středojižní části Tamrielu. Celkově je klima v Cyrodiilu  mírné, avšak v různých rozličných částech tomu tak být nemusí a to z toho důvodu, že jsou zde zastoupeny jak nížiny, tak vysočiny, úpatí hor a též i přímořské oblasti. Největší plochu Cyrodiilu zabírá nížina, která je součástí povodí řeky Niben, která pramení z jezera Rumare, uprostřed kterého je ostrov, na němž je postaveno Císařské cyrodiilměsto se Zlatobílou věží. Západně od jezera Rumare se nachází Velký les, který zabírá velkou plochu ve tvaru písmene C. Ještě dále na západ, za Velkým lesem se zvedají Colovianské výšiny, jimiž probíhá hranice se sousedním Hammerfellem a kde se též nachází  město Choroll. Jižně od Velkého lesa a jezera Rumare se nachází Západní les (slovo Weald pochází ze staré angličtiny a je totožné s německým Wald, jinak Weald je pojmenování jižní oblasti Anglie, do které spadá například hrabství Kent a Sussex). V Západním lese se pěstuje vinná réva, nachází se zde město Skingrad a hranice s Elsweyrem a Valenwoodem.  V jihozápadním koutu Cyrodiilu se nachází oblast zvaná Zlaté pobřeží (neplést s oblastí v Austrálii), kde jsou rozesety farmy, nachází se zde i přístavní město Anvil a  město Kvatch. Na severu Cyrodiilu se nacházejí Jerallské hory, za nimiž se nachází Skyrim. Hlavním městem severu Cyrodiilu je Bruma, kde žijí převážně Nordové.. Na východě  Cyrodiilu za Nibenskou nížinou se rozprostírají Valusské hory, které oddělují Morrowind od Cyrodiilu. Na úpatí těchto hor leží město Cheydinhal. Jižní výběžek Cyrodiilu, kde řeka Niben ústí do Topalového moře se nazývá Černoles. Zde jsou bažiny, klima zde přechází do subtropického a je stejné jako v sousedním Black Marshi. Zde na jihu leží město Leyawiin.

 

Imperiálové (Císařští)

 

Převážnou část obyvatelstva Cyrodiilu tvoří Imperiálové, též zvaní Cyrodiilici nebo Cyro-Nordové. Cyrodiil je však díky své poloze dosti kosmopolitní oblastí, takže zde najdete i enklávy Nordů, Temných elfů a zástupce dalších ras. Jedině Orkové jsou zde poměrně málo zastoupeni. Imperiálové jsou rasou lidí. Jsou středně vysocí, tělesnou stavbou a vzhledem nijak nevynikají. Impozantní jsou spíš jejich vlastnosti, jako například neuvěřitelná disciplína, respekt k zákonům, přirozený talent k diplomatickým jednáním a obchodu. Všechny tyto vlastnosti pomohly Imperiálům a jejich Císařství ovládnout takřka celý Tamriel.

 

Historie

 

Předky dnešních Imperiálů jsou Nedičtí lidé (Nedes), či Nedikové. Předpokládá se, že Nedikové se připlavili na Tamriel ze severního kontinentu Atmora někdy na počátku pozdní fáze doby Merethické a to v mnoha vlnách v průběhu stovek let. Tito lidé, kteří přepluli Moře duchů, se usadili po celém severu Tamrielu a odtud se šířili dále do vnitrozemí. Tito lidé jsou předky Bretonů, Imperiálů a Nordů (ve Skyrimu zvaní Atmořané), dále žili na území Hammerfellu a Morrowindu (kde vyhynuli). Nedikové byli lovci, bez znalosti zemědělství. Jelikož Nedikové obsadili různé části Tamrielu, vytvořili též rozličné kultury, bojovali mezi sebou a též s nově připluvšími soukmenovci ze severu. Tyto vzájemné půtky odezněly s příchodem nového společného nepřítele – s Aldmery, kteří z jihu podnikali objevné výpravy a postupně se šířili po celém kontinentu. Aldmeři měli na nedickou populaci značný vliv a to zejména v High Rocku a právě Cyrodiilu. Jak jíž víme ze článku o Bretonech, zdejší nedická populace byla pokusně zkřížena s vládnoucími Aldmery a vznikla tak rasa kříženců zvaných manmeri (Bretoni). Nedikové v Cyrodiilu byly zotročeni a sloužili svým aldmerským pánům, později zvaným Alyeidští elfové, kteří v Cyrodiilu vytvořili vlastní nezávislý stát. Jedinou elfy neovlivněnou nedickou populací byli Nedikové v Hammerfellu, kteří žili svobodně až do roku 1E808, kdy byli vyvražděni či zotročeni při redguardské (yokudanské) invazi na Tamriel. Nedikové (Atmořané) ve Skyrimu se po válce se Sněžnými elfy a válkách s draky vyvinuli v dnešní Nordy.

Velký vliv na postavení nedického lidu v Cyrodiilu a též v High Rocku měli právě Nordové, kteří v roce 1E 240 napadli Cyrodiil, High Rock a Morrowind a vytvořili tzv. První království Nordů. Invaze Nordů totiž narušila soužití Nediků a elfů v High Rocku i v Cyrodiilu takovým způsobem, že došlo k povstáním. V High Rocku se postupně osvobodili manmeri (Bretoni) od nadvlády Aldmerů, v Cyrodiilu došlo v roce 1E 242 za podpory nordských spojenců k povstání otroků, které vedla charismatická nedická žena jménem Alessia, později zvaná Královna otroků. Průběh povstání a další události popsal již v jednom z článků o lore Elder scrolls Zerandir:

Počátek rebelie otroků proti svým pánům se datuje do roku 1E 242, kdy se otrokyně jménem Alessia, její druh Morihaus a hrdina Pelinal, staví do rolí vůdců rebelie a otevřeně Ayleidům vyhlašují válku. O životě Alessie je před tímto aktem známo velmi málo informací. Alessia byla velmi chytrá a v době, kdy král Harald masakroval na území Skyrimu poslední zbytky sněžných elfů, začala tvořit jádro odboje a spřádat plány jak své nenáviděné pány přemoci. Ayleidi se samozřejmě snažili tento odboj zničit, ale díky faktu, že centrální Cyrodil byl plný malých městských států, které mezi sebou zápasily, měla Alessia vždy navrch. Alessia také začala po vzoru Nordů uctívat nové bohy. Modlila se hlavně ke Kynareth, která nakonec vyslyšela její prosby a rozhodla se, že Alessii pomůže v jejím nerovném boji. Kynareth tak poslala svého syna Morihause, který Alesii pomáhal s verbováním dalších a dalších otroků, kteří nebyli spokojení s chováním svých pánů. Tím ovšem pomoc Kynareth nekončila. Ve spánku propůjčovala Alesii vize, pomocí nichž byla Alesia schopna odhadnout reakce Ayleidů a upravovat tak svou taktiku. Jednou z vizí, které Alesia měla, byla vize o mocném válečníkovi, Pelinalovi. Alessia proto na popud Kynareth Pelinala vyhledala a okamžitě jej učinila vůdcem svých armád.

Imperiál

V roce 1E 242 se tedy Alessia spolu s Morihausem a Pelinalem a armádou otroků obrací proti svým pánům a vyhlašuje jim otevřenou válku. V čele armády stál sám Pelinal, který byl známý hlavně svým krvežíznivým stylem boje. Jakmile se Pelinal vrhl do nepřátelských řad, popadl ho neskutečný amok a na nepřátelích velmi často páchal zvěrstva, ze kterých se dělalo špatně i samotným Ayleidům. Armáda otroků byla ve svém tažení velmi úspěšná a postupně tlačili Ayleidy do centrálního Cyrodilu k Zlatobílé věži. V době, kdy byla armáda Alessie téměř před branami věže, se do vedení Ayleidů dostává král Umaril. Umaril byl stejně jako Pelinal božského původu a byl tak jediným, kdo se mu mohl rovnat v boji muže proti muži, na což Ayleidi zaslepeně sázeli. Aby Umaril zvýšil své šance při konfrontaci s Pelinalem, uzavřel s Deadrou Meridiou dohodu. Meridia tak Umarilovi poskytla své služebníky Aurorany. I přes to, že Umaril disponoval podporou Daedry, byl nakonec Pelinalem zabit. Umarilův duch tak uprchl do Oblivionu a přísahal, že se jednoho dne vrátí. Pelinal byl soubojem bohužel velmi vyčerpaný a nakonec podlehl obrovské nepřátelské přesile. Ayleidi během bitvy Pelinalovo tělo rozsekali na kusy a na místě nechali pouze jeho hlavu. I když Pelinal padl v bitvě a Alessia tak přišla o svého vrchního generála, disponovala armáda otroků takovou silou, že roku 1E 243 byly přemoženy poslední zbytky ayleidské armády a válku tak vyhrávají lidé. Je dobré zmínit, že Alessia svého cíle dosáhla také za pomocí rebelujících Ayleidů. Někteří vládci městských států si uvědomili, v jaké pozici se ocitli, a připojili se tak na stranu rebelie. Zda tak učinili čistě z vypočítavosti nebo si uvědomili, jakých zvěrstev se dopouštěli, není jasné. Po válce se tedy Alessia stává císařovnou prvního lidského císařství na území centrálního Cyrodilu.

Po nástupu na trůn Alessia zakázala uctívání božského pantheonu elfů a jako novou formu náboženství zavedla náboženství, které bylo kompromisem mezi pantheonem elfů a nordů. Vzniklo tak náboženství, které občané Císařství dodnes uctívají. Ayleidi, kteří se během války přidali na stranu otroků,  během vlády Alessie nadále spravují svá území a pomáhají lidem s obnovou válkou zpustošeného území Cyrodilu. Ayleidi se tak postupně začleňují do nové společnosti a uchovávají si určitou míru politického vlivu na fungování císařství.

Na konci svého života, roku 1E 266, když Alessia ležela na smrtelné posteli byla navštívena bytostí, známou jako Lorkhan, který pro Alessii přinesl nabídku od samotného Akatoshe (někdy uváděno, že to byl sám Akatosh). Akatosh nabídl, že tělu Alessie propůjčí moc své krve a po její smrti Lorkhan uváže Alessiinu duši do magického amuletu. Tímto aktem budou potomci Alessie pokrevně svázáni se samotným Akatoshem a pokud jakýkoliv potomek tohoto rodu ponese na svém krku amulet s duší Alessie, bude Nirn ochráněn před okolním Oblivionem a všemi Daedrami i Aedrami. Vznikl tak artefakt známý jako Amulet králů, který od tohoto okamžiku reprezentuje císařskou moc a právo na titul císaře. Jako symbol této úmluvy zapálil Akatosh Dračí ohně. Pokud tento plamen hoří, obyvatelé Nirnu ví, že jsou chráněni před zlou mocí Daeder a nemusí se tak bát jejich vpádu z Oblivionu. Po smrti Alessie byla tedy její duše uvázána do amuletu a sám Akatosh prohlásil Alessii za svatou. Na trůn usedá Alessiin potomek Belharza, který nadále pokračuje v toleranci Ayleidů. Okolo svatosti Alessie se však utváří kruh jejich fanatických uctívačů, kteří se označují jako Alessianský řád a začínají postupně do svých řad rekrutovat další stoupence.

Alessianský řád (Alessiáni) vedl prorok jménem Marukh, který po sérii zjevení a rozprav s duchem svaté Alessie začal zpochybňovat právo Ayleidů na vládu a politický vliv v novém impériu. Tato myšlenka měla samozřejmě mezi lidmi stále hodně příznivců a Alessiáni se tak postupně rozrůstali. Náboženství Alessianů bylo nejprve postaveno na základě uctívání pouze jedné entity, jednoho boha. Alessiané věděli, že s takto revolučním způsobem výkladu náboženství by u většiny populace Cyrodilu neuspěli a začali tak tolerovat i uctívání Osmičky. Od této chvíle se jejich řady rozrůstaly podstatně rychleji a být Alessiánem v zásadě znamenalo být náboženským fanatikem, který nenávidí cokoliv spojené s Ayleidy. V momentě, kdy měl Marukh celé zástupy stoupenců přestal o Alessiánech mluvit jako o sektě či bratrstvu a začal používat výraz náboženství.
Emperor ořez

Alessiani se díky svému obrovskému vlivu nakonec v roce 1E 361 de-facto ujímají vlády nad celým císařstvím, které budou ovládat celou jednu třetinu první éry. Okamžitě po převzetí vlády jsou násilně zavedeny takzvané Alessianské doktríny. Jednalo se o soubor zákonů, které zakazovaly držení jakékoliv formy moci v rukou zbývajících Ayleidů. Ti jsou proto napadáni, vražděni a stávají se z nich druhořadí obyvatelé. Zbytky Ayleidů proto utíkají do Valenwoodu, kde se jejich poslední zbytky civilizace mísí s krví Lesních elfů a rasa Ayleidů tak zaniká. Doktríny se týkaly i lidských obyvatel Cyrodilu. Žít podle doktrín Alessiánů znamenalo, žít prostým životem bez zábavy. Obyvatelé Cyrodilu tak vzásadě pouze pracovali a uctívali své bohy. Žádné pití piva či vína v hospodách či zábava ve formě tance. Pouze práce a modlitby.

(pozn. původní Zerandirův text jsem opravil a místy doplnil, či mírně přepsal)

Konec Alessianského řádu se datuje do 1E 2321.

Konec Prvního císařství a začátek Druhého císařství se datuje k roku 1E 2703, kdy v bitvě o Pale Pass Reman Cyrodiil odrazil akavirijskou invazi. Díky tomuto vítězství se stal Reman novým císařem a založil tak novou dynastii. Imperiálové si následně podrobili Valenwood, Black Marsh a též napadli Morrowind. Vláda dynastie Remanovců skončila v roce 1E 2920, kdy císař Reman III byl zrazen a zabit svým poradcem Versiduem-Shaiem (akaviirijec), který převzal vládu nad císařstvím a odstartoval tak Druhou éru.

Potentát Versideo Shaie byl zavražděn na objednávku svého syna dunmerským Morag Tongem v roce 2E 324. Po něm vládl jeho syn Savirien-Chorak, který byl zcela náhodou rovněž na objednávku i se všemi svými dědici zavražděn v roce 2E 430, kdy končí Druhé císařství a začíná období Interregna a roku 2E 583 začíná děj Elder scrolls online

 

Společnost

 

Jak bylo zmíněno na začátku článku, je společnost v Císařství kosmopolitní. Prolínají se zde kultury, rasy a zvyky ze všech koutů Tamrielu. Umění diplomacie, znalost jazyků, dobré obchodní styky, dobrá morálka a vycvičenost vojska jsou znaky imperiální společnosti vyplývající z polohy Cyrodiilu, který sousedí se všemi okolními zeměmi. Bez dobré znalosti válečných taktik, vynikající diplomacie a obchodních styků, by tato středotamreilská země nikdy nemohla přežít. Rozvrstvenost obyvatel odpovídá klasickému středověkému modelu (až římskému modelu), kdy v čele státu stojí císař s aurou božství (díky legendě o Amuletu králů), dále císařští rádci, vládní aparát, šlechta, diplomaté a obchodníci, níže pak měšťanské a středostavovské obyvatelstvo, císařské legie a nejnížší vrstvou obyvatel jsou zemědělci a řemeslníci.

 

Náboženství

 

Jak už je uvedeno ve výše přepublikovaném Zerandirově článku, Císařští uctívají Božskou Osmičku Aeder, mezi které patří:

Akatosh – dračí bůh času a vůdce panteonu bohů, Arkay – bůh života a smrti, Dibella – bohyně lásky a krásy , Julianos – bůh vědění a logiky, Kynareth – bohyně přírody, Mara – bohyně Matka a též bohyně lásky, Stendarr  – bůh slitování a spravedlnosti a Zenithar – bůh řemesel a obchodu.

Zajímavosti:

Celá kultura a společnost Cyrodiilského císařství byla inspirována Římskou říší.

Jména Císařských (Imperiálů): http://www.uesp.net/wiki/Lore:Imperial_Names

final

 1. Autor: Vandal | Přidáno: 3.3.2014, 12:33

  Výborně zpracované

 2. Autor: Calmah / Aurona | Přidáno: 3.3.2014, 20:05

  Perfektní články, moc chválím!

 3. Autor: Ulrik | Přidáno: 22.3.2014, 16:11

  Pokud to bude hratelná rasa, která se bude moci přidat ke kterékoliv alianci, bude to zcela určitě zajímavý prvek hry. Jen si nedokážu představit, jak to bude fungovat. Nepř. jestli se hráč rozhodne, že dneska se přidá k Daggerfolu, ty začnou dostávat na zadek, tak se přidá k vítězné straně; anebo se bude muset rozhodnout na začátku, ke které alianci se přidá.
  To jsem docela zvědavý.
  Jinak díky za krásné stránky.

 4. Autor: KattyKat | Přidáno: 27.3.2015, 22:02

  Čerpám z této stránky inspiraci robím si svoji ESO knížku ^^ děkuji za super články

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0