Breton – informace v kostce

| 9.12.2013 │ Lore

Opět je tu nový článek o jedné z hratelných ras. Tentokrát si můžete přečíst o Bretonech, jejich  kultuře a historii, společnosti i zvláštnostech. Vše vztaženo na dobu před dějem The Elder Scrolls online.

High Rock

 

High Rock je severozápadní část Tamrielu sousedící s Hammerfellem na jihovýchodě a na východě se Skyrimem. Ze severu a západu je tato část Tamrielu omývána mořem. Pobřežní krajiny jsou mírného klimatu a zalesněné, vnitrozemí je oproti tomu hornaté. Území High Rocku zahrnuje Greater Bretony (Větší Breton), Ostrovy Dellese a oblast Western Reach, zde všude žije lid Bretonů. Střed High Rocku tvoří Wrothgarianské hory, kde žijí Orsimer, nebo-li Orkové, a to ve svých pevnostech. Zde leží slavné Orsimerské město Orsinium, které je však v současné době v ruinách a to po dobytí a vyrabování roku 1E 980. V zálivu Iliac, který leží v jižním High Rocku a odděluje High Rock od Hammerfellu, lze nalézt mnoho Bretonských měst, která jsou živa především z obchodu, rovněž zde leží mnoho malých království, která z obchodu v městech prosperují. Ve vnitrozemí, například v části zvané Severní Kambrie, Bretonci žijí spíše ve vesnicích a malých městech, která obklopují drobná opevnění a pevnosti rozeseté po vršcích a útesech. Mnoho pevností a pevnůstek obývají drobní vládci a králové, jelikož území High Rocku je silně politicky rozdrobené. O fauně a flóře tohoto území není nic napsáno.

 

Bretoni

Breton light armor

 

Orsimery (Orky) nyní necháme stranou, i jim se v některém z dalších článků dostane náležité pozornosti. Podívejme se však na Bretony.

Bretoni jsou považováni za potomky lidí a elfů, kdy jsou míšenci Adlmerů a Nedického lidu, avšak některé zdroje hovoří o smíšeném původu Aldmerů a Atmořanů ze severnějšího kontinentu Atmora. Aldmeři přistoupili ke smíšení s lidmi v naději, že vytvoří novou rasu s jejich vlastní starou a nadřazenou krví, díky tomu bývají Bretoni nazýváni Manmeri. Ke smíšení lidské a elfí rasy mělo dojít někdy v době Merethické. Bretonci jsou subtilnějších postav, rozhodně nejsou obecně tak svalnatí jako Nordi či Redguardi. Mají světlou pleť. Jejich elfí původ není na první pohled příliš patrný, ale při bližším pohledu si lze všimnout výše posazených lícních kostí a dále mají od ostatních lidských ras jiný tvar obočí a uší.

Bretoni jsou jednotní pouze kulturně a jazykově.  Z politického pohledu jsou rozděleni na mnoho frakcí a to z důvodu celkového rozdrobení High Rocku na malé regiony. Bretonská společnost je založena na feudálním způsobu řízení a jak to tak bývá, kde je mnoho malých království, tam se bojuje o moc. Politická rozdrobenost a nesváry se však neodráží v rozdílné kultuře, oblečení, ani v jazyce. Bretonská kultura je napříč High Rockem kupodivu poměrně jednotná. Bretoni jsou obecně dobří řemeslníci a zemědělci, také schopní vojáci a hlavně nadaní mágové. Mnoho z bretonských mágů má vrozenou odolnost vůči kouzlům. Bretoni jsou též známí pro své neobvyklé nadání pro abstraktní myšlení a dodržují též jedinečné zvyky.

 

Historie

 

V High Rocku lze nalézt prý nejstarší stavbu na Tamrielu. Ne, že by měla něco společného s Bretony, ale jedná se o tak významný monument, že jej nelze opomenout. O jakou stavbu se jedná? Nu přeci o Adamantinskou věž (Adamantine Tower), která stojí na malém ostrůvku uprostřed Illiacké zátoky. Podle pradávných příběhů byla postavena ve Věku úsvitu a to samotnými Aedrami, které si toto místo vybraly za místo setkání a kde se rozhodovaly o osudu celého Nirnu. Zda je to pravda či nikoli, to nelze potvrdit ani vyvrátit, avšak pravdou je, že tato stavba zde stála již při příchodu první Aldmerů ze Summersetských ostrovů.

Breton medium armorPřed příchodem Aldmerů do High Rocku tuto oblast obývala divoká zvířata a Aldmeři byli první, kdo zde položil základy civilizace. Aldmeři však nebyli jediní, kdo do oblasti High Rocku pronikl. Další rasou byli lidé, kteří se nazývají Nedic. Nedičtí lidé pocházejí z Atmory a rychle podlehli Aldmerské kultuře, která si je porobila.

První zmínka o míšencích Nedického lidu a Aldmerů pochází od autora Tamrielských traktátů jménem Khosey, který jako první zachytil příběh o setkání Nodrů s Bretony. Kdy Khosey žil, však není známo. Jím zachycený příběh pojednává o Nordských nájezdnících, kteří napadli skupinu osob, které považovali za Aldmeri, ale při bližším pohledu shledali, že se jedná o křížence Aldmerů a lidí. Z této doby pochází název Manmeri, neboli míšenec elfa a člověka. Dnes se pojmenování Manmeri nepoužívá, ale potomci těchto kříženců se nazývají Bretoni. Pokud šlo o Nordskou přepadovou skupinu, museli Manmeri potkat již někdy v počátcích První éry (viz. článek o Nordech, původně Atmořanech).

Trvalo mnoho století, než si Bretoni mohli sami vládnout. Vládnoucí vrstvu tvořili Aldmeři, z jejichž rodů (klanů) byl nejvlivnější klan Direnni. Aldmeři drželi nadvládu nad svou zemí téměř po celou První éru, vyjma Nordské okupace High Rocku mezi lety 1E 240 až 1E 369. Nordi tedy začali do této oblasti pronikat ve třetím století První éry a zemi postupně ovládli. Aldmeři drželi vnitrozemí, avšak Nordi kus po kuse obsazovali pobřežní krajiny, kde zakládali pevnosti, které sloužily jako základny pro jejich další výboje. Roku 1E 246 založili pevnost Daggerfall, která se mnohem později stala  hlavním městem stejnojmenného království s hlubokým vlivem na dění v High Rocku. Aldmeři s jejich Bretonskými poddanými Nordskou nadvládu přestáli a postupně se opět ujali vlády nad většinu High Rocku (tady mimo Wrothgarianské hory, kde pobývali Orsimer). Vliv rodu Direnni opět síli a nakonec byl tak velký, že se území High Rocku začalo říkat Dirennské dominium (Direnni Hegemony). Síla Direnniů měla oporu v silné ekonomice a armádě. Direnni se stali natolik silnými, že  představovali vážnou hrozbu pro Skyrim  a Hammerfell, jejichž hraniční části obsadili, přičemž rozloha Dirennského dominia dosáhla při vrcholu jejich vlády téměř čtvrtiny Tamrielu. Jejich vliv však posléze začal upadat a postupně přišli o vše, co zabrali.

Úpadek rodu Dirennů a jejich mocenského vlivu způsobil rozdrobení High Rocku na stovky malých městských států a království. Bretoni osídlili většinu High Rocku, přičemž původní nordské pevnosti a města nedobývali, ale prostě je asimilovali. Postupně též ve vnitrozemí budovali vesnice, kdy takřka na každém druhém pahorku stála nějaká pevnůstka. V roce 1E 808 se u Tamrielu objevují Redguardi připluvší ze své domoviny přímo do Illiacké zátoky, a počali obsazovat sousední Hammerfell, přičemž zárověn  útočili na bretonské državy v High Rocku kolem Illiacké zátoky. Nesváry mezi Redguardy, mimochodem též lidskou rasou, a Bretony ukončil vznik Orsimerského království v Orsininu ve Wrothgarianskéých horách.  Vznik tohoto Orsimerského království se dotkl obou lidských ras natolik, že vytvořili alianci. Tato aliance byla uzavřena mezi hlavním královstvím v Daggerfallu a novým Redguardským královstvím Sentinel (což je město) a roku 1E 950 začíná obléhání Orsimerů v Orsiniu, které podlehlo v roce 1E 980 a bylo srovnáno se zemí, kdy Orsimeři se rozprchli po celém Tamrielu.

Co se dělo s Bretonci až do doby Interregna, tedy doby mezi druhým a třetím Císařstvím zhruba od roku 2E 430 do 2E 854, kdy je císařem Cyrodiilského císařství korunován Talos, nebo-li Tiber Septim, není jasné, jediné co víme, že High Rock byl nadále politicky roztříštěn na stovky malých království a také že podlehl na nějakou dobu podlehl Prvnímu císařství. Děj Elder Scroll Online začíná v roce 2E 583 a jediné co víme je, že v této době se do popředí v High Rocku dostal Král Emeric z Wayrestu, který inicioval zrod Daggerfall Covenantu (aliance Daggerfallské úmluvy), která sjednotila Bretony, Redguardy a Orsimery pod jednu vlajku a to s cílem vtrhnout do Cyrodiilu a obnovit Císařství lidí (respektive Druhé císařství). O Králi Emericovi více zde, mimochodem jde o nejvyššího krále Bretonů, což znamená, že High Rock je stále politicky rozdroben a je sjednocen jen dočasně. K Daggerfall Covenantu je třeba říci, že na tomto paktu není nic podivného. Redguardi se již dříve s Bretony spojili proti Orsimerům a navíc, světe div se, Emeric má za manželku princeznu Marayu ze Sentinelu, tedy redguardskou princeznu. Nu a pokud nechtěli Orsimeři stát stranou, tak jim nezbylo nic jiného, než se přidat a zkusit utrhnout pro sebe také nějaký ten kus slávy a kořisti.

 

Společnost

 

Bretonská společnost je silně hierarchicky uspořádaná, založená a těžící převážně ze zemědělské výroby. Nejširší Breton shieldspolečenskou vrstvu tvoří středostavovští  rolníci, obchodníci  a chudina. Jelikož je ekonomika založena na feudálních základech, je společnost řízena šlechtou a místními panovníky (králi). Venkovské obyvatelstvo žije v malých vesničkách často obehnaných nějakou formou fortifikace. Velmi častý je i výskyt tvrzí ve vesnicích nebo v jejich blízkosti. Vyšší šlechta a místní králové žijí v hradech a pevnostech. Obchod se soustředí do měst podél Iliacké zátoky, kdy města jsou významnými obchodními uzly. Jak je jíž uvedeno výše, mezi Bretony panuje značná politická rivalita, kdy boj o moc je nejtužší právě v Illiacké zátoce, což vzhledem k významným obchodním bodům a výnosům z obchodu není nic zvláštního. Boj o moc mezi místními králi má jeden zajímavý společenský efekt, který zasáhl celou bretonskou společnost a to tzv. posedlost po úkolech. Co to znamená? Králové a šlechtici při svých intrikách a půtkách potřebují neustále nové služebníky, kteří jim budou věrně sloužit a plnit zadané úkoly, přičemž je zjevně jedno jakého jsou původu. Nejvyšší odměnou pak věrným služebníkům bývá povýšení do šlechtického stavu, což je dobrou motivací pro každého, zejména pak pro mladé Bretony. Touha po bohatství a slávě je v Bretonech velmi zakořeněná. Pokud mladý Breton nedosáhne slávy doma, vydá se do světa hledat bohatství a slávu. Z toho důvodu najdeme bretonské dobrodruhy po celém Tamrielu. Dokonce až na samém ostrově Solstheim se usadil jeden Breton, který dokonce získal náčelnictví u tamějšího kmene Skaalů. Mnozí z Bretonů pak v cestě za úspěchem využívají zejména svých magických schopností.

O Bretonech se říká, že si libují v řešení složitých rébusů, otázkách logiky a uspořádání světa.  Díky své touze po vědění a též obchodnickým schopnostem jsou Bretoni vynikající obchodníci, vojáci, námořníci, léčitelé, řemeslníci a rovněž učenci a teologové, zkrátka vynikají téměř ve všem. Rovněž vynikají ve využívání dvojitých agentů, nájemných vrahů a špehů, což vzhledem k politické situaci v High Rocku není s podivem.

 

Města

 

–          Camlorn – hlavní město stejnojmenného státu v jihozápadním High Rocku

–          Daggerfall – hlavní město stejnojmenného státu v jižním High Rocku, jižně od Camlornu

–          Evermore – hlavní město stejnojmenného státu sousedící s Hamerfellem

–          Farrun – město na severním pobřeží High Rocku

–          Jehanna – město v severním High Rocku sousedící s hranicí Skyrimu

–          Northpoint – hlavní město stejnojmenného státu v severozápadním High Rocku

–          Orsinium – ruiny Orsimerského města ve Wrothgarianských horách

–          Shornhelm – město ve východní části High Rocku

–          Wayrest – hlavní město stejnojmenného státu, na jihovýchodě centrálního High Rocku

 

Náboženství

 

Breton staffPředci Bretonů, ať již Nedičtí lidé či tzv. Manmeri ve většině přejali víru svých elfech pánů, Aldmerů. V současné době Bretoni uctívají tytéž bohy, co potomci Aldmerů, Altmeři, tedy tzv. Osmičku bohů (Eight Divines), což jsou božstva, která přijalo i První císařství (jednalo se o kompromis mezi Aldmerským a Nordským náboženstvím). Bretoni tedy uctívají Aedry a to Akatoshe (bůh času v podobě draka),  Arkaye (boha života a smrti), Dibellu (bohyně krásy), Julianose (boha moudrosti a logiky), Kynereth (bohyně přírody), Maru (bohyně lásky), Stendarra (bůh soucitu a spravedlnosti) a Zenithara (boha práce a obchodu). Toto je tedy uctívaná Osmička. Bretoni však uctívají též Magnuse (boha kouzel), jedná se o Aedru, která pomáhala stvořit Lorkhanovi Mundus. Dále někteří uctívají Y´ffre (bohyně lesů), pravděpodobně též Aedra. Zajímavé je, že uctíván je též Phynaster, což je Aldmerský hrdina, který se stal bohem. Za svého života Phynaster nosil prsten, který svého nositele bránil proti jedům, magii apod., díky čemuž Phynaster žil stovky let. Phynaster je spíš uctíván jako duch předka, než jako bůh. Posledním, kdo je uctíván je Sheor, zvaný Špatný muž, který je zdrojem všeho sváru. Jedná se o démonizovanou podobu Shora, boha Nordů. No a jelikož Nordi obsadili High Rock, tak není divu, že jejich hlavní bůh byl Bretony démonizován na zdroj takřka všeho špatného, co se může stát.

Zajímavost:

Předlohou pro Bretony je kultura a lidé anglického Walesu a Cornwallu a též Bretaně ve Francii. Bretonský jazyk vychází z keltských jazyků. Jména Bretonů jsou vyvozena z francouzských i britských jmen.

Už jsem se v tomto článku zmínil o Orsimer (Orcích), takže příště se podívám právě na ně.

 1. Autor: raven | Přidáno: 9.12.2013, 07:11

  Velmi kvalitní článek jako vždy.

 2. Autor: lordrek | Přidáno: 9.12.2013, 08:32

  Pekné, táto história je strašne zaujímavá, ale aj tak sa mi najviac páčia nordi 🙂

 3. Autor: Vulvokun | Přidáno: 9.12.2013, 18:22

  no ja dúfam že bude čím skôr aj článok aj o temných elfoch. 😀

 4. Autor: Elder | Přidáno: 9.12.2013, 18:42

  tak to jsi člověče těžce zaspal! Ten byl před měsícem první… http://elderscrolls-online.cz/o-hre/rasy/dunmer/

  Jinak všechny články o rasách jsou přesouvány i do sekce O hře, rasy, hratelné rasy – viz lišta na hlavní stránce webu.

 5. Autor: honzastary007 | Přidáno: 9.12.2013, 18:57

  super článek

 6. Autor: Vulvokun | Přidáno: 9.12.2013, 19:09

  tak potom som ten článok musel prehliadnuť 😀

 7. Autor: Raven | Přidáno: 24.12.2013, 10:38

  Joo, dám si bretonku Rogue :)) Jako na ty prcky to sedne diky jejich vysce 🙂

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0