Altmer – informace v kostce

| 9.2.2014 │ Novinky

Po delší odmlce vám opět přinášíme článek o jedné z hratelných ras – Vznešených elfech (Altmerech), jejich společnosti, historii kultuře i náboženství. Pokud plánujete ve hře za Vznešeného elfa hrát, rozhodně doporučuji si jej přečíst, protože podobné informace kompletně v češtině nikde jinde nenaleznete. Článek se vztahuje na Vznešené elfy v době The Elder Scrolls Online.

Summersetské ostrovy

 

Summersetské souostroví se nachází v Abeceanském moři jihozápadně od Tamrielu a je tvořeno třemi ostrovy: Summerset, Auridon a Artaeum. Tyto ostrovy jsou osídleny Vznešenými elfy, neboli Altmery. Nejvyšší horou těchto ostrovů je Eton Nir, kde je umístěno město Cloudrest. Největším z ostrovů je Summerset. Tento ostrov je porostlý zelení, má úrodnou půdu, je plný lesních parků a starých věží a zámků. Na ostrově žije mnoho unikátních zvířat jako alinorští sluneční ptáci, canahové (ptáci), orli, kteří pro Vznešené elfy reprezentují jejich předky, goblini, kteří byli Altmery zotročeni a další rozličná stvoření. Druhým největším ostrovem je Auridon, který se nachází východně od Summersetu. Třetím ostrovem měl být Artaeum, avšak kolem roku 2E 230, kdy byl založen cech mágů, tento ostrov zmizel, tudíž se s ním asi nesetkáme. Objevit by se měl až za dalších 500 let (třeba se v ESO dovíme více).

 

Vznešení elfové

 

Altmer propsObyvateli Summersetských ostrovů jsou Vznešení elfové, jinak zvaní Altmer. Sami sebe nazývají Kulturní lid, což přesně vystihuje jejich pohled na ostatní rasy, které považují za nižší a primitivnější a to zejména z toho důvodu, že například obecný jazyk vychází z jazyka Altmerů, stejně tak jako základy umění, řemesla, zákonů a vědy.

Co se týká vzhledu, tak jsou Vznešení elfové nejvyšší rasa z humanoidních ras. Jsou v průměru vyšší než lidé a ostatní elfí rasy. Altmeři však nedosahují tělesnou stavbou síly lidí a díky své výšce také nejsou tak hbití jako jejich příbuzní Lesní elfové (Bosmeři). Kromě zlatavé kůže mají  nápadně špičaté velké uši a velké oči tvaru mandlí.

Co nelze Vznešeným elfům upřít je fakt, že se jedná o nejinteligentnější rasu. Rovněž svými magickými schopnostmi převyšují dokonce i Bretony, avšak každé pro má svá proti, což se u Altmerů projevuje tím, že mají menší odolnost právě vůči magickým útokům. I přes to, že jsou zranitelní vůči magii, jsou velmi odolní vůči běžným nemocem a nákazám. Též se dožívají nejvyššího věku ze všech inteligentních ras Tamrielu.

 

Historie

 

Vznešení elfové – Altmeři jsou přímými potomky Admerů, kteří jsou předky též Lesních elfů (Bosmerů), Temných elfů (Dunmerů), Orků (Orsimerů) i Bretonů (Manmeri – míšenci lidí a elfů). Aldmeři jsou tedy původní elfové, kteří se připlavili na Tamriel ze své domoviny, legendárního kontinentu Aldmeris. Proč Původní elfové opustili svou domovinu, není jasné. Kontient Aldmeris podle legend leží jižně nebo východně od Tamrielu, přesná poloha ale není známa. Aldmeři osídlili Summersetské ostrovy, kde založili své království a odkud podnikali objevné výpravy po Tamrielu. Pohybujeme se na počátku střední doby Merethické, kdy Tamriel byl osídlen pouze zvířecími národy – Khajiity, Argoniány a dalšími. Lidé se ještě v této době na Tamrielu neobjevují. Průzkumy zavedly Aldmery do většiny koutů Tamrielu, kdy například v dnešním Cyrodiilu vzniká Ayleidské Impérium a je postavena Zlatobílá věž (White gold tower). Též je osidlován Valenwood a postupně i další dnešní provincie – v pozdní fázi střední doby Merethické je osídlen např. Morrowind i High Rock. Zde všude se usidlují Aldmeři, kteří se pak časem vyvíjejí v samostatné elfí rasy. Trošku diskutabilní je původ Falmerů – sněžných elfů, není totiž jasné, zda se jedná o potomky Aldmerů, či jde o nějakou samostatnou rasu elfů, která již Tamriel obývala před tím.

Někteří učenci si myslí, že Aldmeris není kontinent, ale pouze idea o sjednoceném elfím národě. Domnívají se, žeAltmer heavy armor skutečnou Aldmeris jsou právě Summersetské ostrovy, odkud Aldmeři pocházejí a odkud se dále šířili po Tamrileu.  Jiní zase uvažují nad možností, že elfové přišli z více směrů – více kontinentů, stejně jako lidé – Yokuda, Akavir, Atmora atd. a osídlili různé části Tamrielu nezávisle na sobě, což má vysvětlit variabilitu současných elfích ras na Tamrielu.

Co se týče psané historie, která začíná rokem 0 První éry, tak v této době již Aldmeři neexistují, jejich místo po celém kontinentu zaujaly jejich potomci, ze kterých se vyvinuly rozdílné rasy elfů.

Aldmerská kultura byla primárně zemědělská, společnost byla rovnostářská, což později vedlo k separaci mnoha skupin a zakládání separátních království s centralizovanou mocí. Mezi takovéto skupiny patřili předkové Temných elfů – Chimeři, předkové Orků a určitě též i Aldmeři ve Valenwoodu či mnohem dříve před nimi Aldmeři v Cyrodiilu, kteří vybudovali své Ayleidské Impérium. Aldmerská kultura a společnost byly již v době Merethické plně rozvinuté, což dokazuje jak stavba Zlatobílé věže v Cyrodiilu a taktéž Krystalová věž na Summersetských ostrovech. Specifickým jevem pro Aldmery bylo, že nestavěli žádné stavby pro uctívání bohů, jelikož uctívali duchy svých předků, což může být víra přinesená ještě z jejich domoviny – Aldmeris, kdy svůj původ odvozovali od Aeder. Jak se Aldmerská kultura a společnost měnila v čase, měnila se i jejich víra, kdy se do popředí uctívání dostali nejsilnější, nejznámější a nejvlivnější z jejich předků a Aeder a byly tak položeny základy víry v božskou Osmičku.

Jednou ze skupin Aldmerů, které nesouhlasily s upouštěním od starých tradic a víry v předky, byla skupina aldmerských Stařešinů, kteří odmítli změny a opustili ostrov Summerset a usadili se na menším ostrově zvaném Artaeum, kde založili řád mágů Psijics. Řád se zabýval učením starých způsobů a studováním a rozvíjením Mysticismu, který zahrnuje umění teleportace, telekineze, detekce kouzel, odrážení kouzel a též umění zachytit duši do krystalu (Soul trap). Též se stali strážci vstupu do Jeskyně snění, portálu vedoucímu do Oblivionu. Říká se, že sám Sotha Sil, jeden z členů dunmerského Tribunálu, je členem řádu Psijics a dokázal využít zmíněného portálu ke komunikaci s daedrickými princi. První zmínky o řádu pocházejí z roku 1E 20, avšak řád musel vzniknout mnohem dříve a to již někdy ve střední době Merethické.  V Druhé éře byli studenty řádu i Vanus Galerion a Mannimarco, přátelé, kteří spolu studovali Magická umění. Po několika letech, kdy již oba byli mistry Magických umění, Galerion zjistil, že Mannimarco užívá znalosti Mysticismu k manipulacemi s mrtvými, konfrontoval Mannimarca se svým objevem, žádal jej, aby zanechal svých pokusů, avšak marně. Mannimarco společně s dalšími členy řádu, kteří souhlasili s jeho pokusy, odešli z ostrova a již se nikdy nevrátili. Galerion v roce 2E 230 založil Cech Mágů, ve kterém byla nastavena nová pravidla, jako zákaz nekromancie, nábor nových členů, nově též byl zaveden prodej lektvarů a očarovaných obyčejným lidem a další inovace. Cech mágů se ve svých počátcích usadil na Summersetkém ostrově. V době, kdy Galerion založil Cech mágů, celý ostrov Artaeum zmizel z povrchu Nirnu a to včetně řádu Psijics. Dodnes není jasné, co se stalo (ostrov se objeví opět až za dalších 500 let).

O Vznešených elfech – Altmerech můžeme mluvit jako o samostatné rase snad již od nástupu První éry. O jejich historii v První éře a na počátku Druhé éry mnoho neví, jelikož se vůči svému okolí uzavřeli. Je známo, že se Altmeři museli vyrovnat s několika vnitřními nepokoji a dále čelili velkým invazím Maomerů, mořských elfů z ostrova Pyandonea, který leží daleko na jih od Summersetských ostrovů, a dále Sloadů, což jsou stvoření podobná křížencům slimáků a žab (pozn. ve mě připomínají Jubba Hutta na nohách) a kteří pocházejí ze souostroví Thras, jinak nazávaného Korálové království. Odtud mimochodem pochází nechvalně známý Thrassianský mor. Sloadové jsou patrně přisluhovači Daeder a též se zaobírají nekromancií.

Vznešení elfové se o dění na kontinentu začínají opět zajímat někdy mezi lety 2E 579 a 2E 583 (pozn. děj ESO), kdy na Summersetské ostrovy dorazila zpráva o tzv. Explozi duší (Soulburst), což byl výbuch energie v Císařském městě, po kterém se na Tamrielu zbláznilo počasí, následovala zemětřesení a ničivé bouře, a dále zprávy o Císařském městě, kterého se zmocnili přisluhovači deadrického prince Molag Baala. Víme, že v této době umírá altmerský král Hidellith a na jeho místo nastupuje jeho dcera Ayrenn. V této době Vznešení elfové reagují stejně jako jiné rasy Tamrielu a oslovují sousední Lesní elfy (Bosmery) a Khajiity a společně zakládají První Aldmerské dominium s cílem dobýt Císařské město, obnovit cyrodiilské císařství a nastolit vládu elfů nad Tamrielem. V roce 2E 583 též začíná naše dobrodružství.

 

Společnost

 

Původní aldmerská společnost byla rovnostářská. V průběhu několika tisíciletí se však přeměnila na silně hierarchizovanou společnost tak, jak ji známe dnes. V čele stojí král, velkou vážnost mají učitelé a kněží, umělci, princové, válečníci, šlechta, kupci, řemeslníci a zemědělci a nejníže stojí zotročení goblini. Společnost vznešených elfů se tedy podobá našemu středověkému modelu, stejně jako je tomu i u jiných ras Tamrielu.

 

Náboženství

 

Altmer Tower

Vznešení elfové odvozují svůj původ od Aeder (což znamená duše předků). Jak je naznačeno výše, původní Aldmeři uctívali své předky a jejich duše a to včetně všech nižších i vyšších Aeder. Jak se však Aldmerská společnost vyvíjela, mělnila si i víra, kdy potomci Aldmerů – Vznešení elfové, nebo-li Altmeři, postupně upřednostnili uctívání těch nejznámějších a nejsilnějších Aeder, tedy těch, které se obětovaly, těch, které jsou nazývány též Kostmi země (Earthbones). Altmerský mýtus stvoření již dříve pěkně shrnul Zerandir:

 “V altmerském mýtu je pojem Earthbones popisovát tak, že část Aeder se stala něčím, co je možné označit jako zemskou masu, po které nyní obyvatelé Nirnu kráčí (v zásadě se pro stvoření obětovaly) a druhá část sestoupila na Nirn v podobě bytostí známých jako Ehlnofey. Mezi těmito bytostmi vynikala jedna, která si říkala Auri-El. Auri-El kolem sebe všechny známé Ehlnofey sjednotil a vyhlásil válku Lorkhanovi, který je díky lsti připravil o jejich nesmrtelnost a moc. Válka byla strašlivá a krutá, ale po mnoha bitvách Auri-El a Ehlnofey vítězí a Lorkhanovi je následně vytrhnuto jeho srdce z těla. Ehlnofey se lorkhanovo srdce pokusili zničit, ale nemohli, protože v té době byl Lorkhan tak úzce spjat s existencí Nirnu, že jeho srdce bylo vlastně také srdcem Nirnu. Proto Ehlnofey srdce zahazují někam na povrch Nirnu, kde po dopadu vytváří obrovskou horu(sopku), pozdějí známou jako Red Mountain, a jeho tělo vytvoří dva měsíce, které obíhají dnešní Nirn. Po těchto událostech zakládá Auri-El spolu s Ehlnofey první království zvané Aldmeris a Ehlnofey si dávají jméno Aldmer. Následně Auri-El svůj národ opouští, aby spolu se zbývajícími dostatečně mocnými Aedrami mohl dohlížet na své děti a zakládá tak pantheon bohů známý jako „Eight Divines“. Tyto Aedry je od této chvíle možné spatřit na noční obloze jako tělesa, která Nirn obíhají. Království Aldmerů velmi dlouho prosperuje, ale v jeden okamžik se objevuje početná skupina Ehlnofey, kteří byly celá tisíciletí považováni za ztracené. Tito Ehlnofey jsou rasou Aldmer považováni za zdegenerované a nečisté díky nemocem, které během časů prodělávali. Pravděpodobně z těchto důvodů mezi Aldmer a „kočovnými“ Ehlnofey propuká obrovská válka, jejímiž následky jsou vytvořeny obrovské oceány, které dnes oddělují Tamriel, Atmoru, Akavir a Yokundu. Díky oceánům, které Aldmer a kočovné Ehlnofey oddělují je tak válka ukončena a z Aldmer se postupem času stává rasa Mer a z kočovných Ehlnofey se stávají původní obyvatelé Yokundy, Atmory a Akaviru (tedy lidé).”

Vznešení elfové tedy dnes uctívají původní Earthbones, dnes známé jako Božská Osmička, jejímiž členy jsou:

Auri-el – bůh času

Arkay – bůh smrti

Dibella – bohyně krásy a lásky

Julianos – bůh vědění a logiky

Kynareth – bohyně nebe, větru a

Mara – bohyně lásky

Stendarr – bůh spravedlnosti a slitování

Zenithar – bůh řemesel a obchodu

Donedávna jsem si myslel, že to bude poslední článek o hratelných rasách, avšak nedávno se objevila zpráva o hratelné rase Imperiálů. takže o nich zase příště…

final

 1. Autor: Tomáš Pavlík | Přidáno: 12.3.2014, 14:38

  Jako vždy naprosto skvělý článek. Pročítám si specifikace, popisy i historie ras přibližně a opakovaně každý druhý den. Výborná práce.
  Jen mě zarazil popis: „Též se dožívají nejvyššího věku ze všech inteligentních ras Tamrielu.“

  Na Skyrim wiki je například u Dunmerů psáno toto: „They also tend to live a very long time, even when compared to other races of mer.“

  Takže asi jedinná věc v tomto článku která je možná trochu zavádějící. 🙂

 2. Autor: Elder | Přidáno: 13.3.2014, 10:54

  Nejdyl se dozivaj Altmeri jako rasa. U Dunmeru je to min a navic ruzny. Kdyz to vztahnes na Tribunal, tak ti ziji temer 2000 let, ale to nejsou obyc Dunmeri, navic jsou to stale Chimeri, takze vlastne Altmeri 🙂

 3. Autor: Tomáš Pavlík | Přidáno: 13.3.2014, 13:43

  Proč bychom to měli vztahovat na Tribunal, když článek ze kterého jsem onu větu vytáhl je vztahován přímo na Dunmery jako na specifickou rasu? Já o jablku, vy o hruškách.

Napsat komentář

Jak mít vlastní obrázek u komentářů

Zaregistrujte se na stránkách Gravatar.com, připojte si k účtu e-mail, který používáte na MMOzone.cz a nastavte si libovolný obrázek.

Snažte se v komentářích držet tématu, na rozsáhlejší diskuse je vhodnější naše fórum

Page 1 of 0